Holcim

DateClubsH / R
Holcim
FC Yankee
Dynamo
Holcim
Holcim
Boca Manage
Corpo Honnelloise
Holcim
Holcim
Turati Baudour
Corpos Rhodiens
Holcim
Holcim
OC Hainin A
Holcim
Ajax Eugies
Holcim
AS Jurbise A
AS Jurbise A
Holcim
Holcim
FC Alliance
E.V.H.
Holcim
FC Yankee
Holcim
Holcim
Dynamo
Ajax Eugies
Holcim
Holcim
La Montoise
Holcim
Corpo Honnelloise
Turati Baudour
Holcim
FC Alliance
Holcim
OC Hainin A
Holcim
Boca Manage
Holcim
Holcim
AS Jurbise A
RASSP Baudour
Holcim
FC Yankee
Holcim
Holcim
RASSP Baudour
Dream Team
Holcim
Holcim
Corpos Rhodiens
Holcim
Dream Team
Holcim
E.V.H.
La Montoise
Holcim

NomPaysNé le
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Championnat Division 2 : 1
2001


Championnat Division 3 : 1
1979


Championnat Division 4 : 1
2015

Classement et palmarès en championnat
SaisonNom du clubDiv / Class
2022/23HolcimD2 –
2021/22HolcimD2 – 4’/12
2020/21HolcimAnnulé
2019/20HolcimD2 – 8’/13
2018/19HolcimD3 – 3’/10
2017/18HolcimD4 – 3’/12
2016/17HolcimD4 – 12’/14
2015/16HolcimD3 – 13’/13
2014/15HolcimD4 – 1’/12
2013/14HolcimD3 – 13’/13
2012/13HolcimD3 – 10’/12
2011/12HolcimD2 – 12’/12
2010/11HolcimD2 – 7’/12
2009/10HolcimD2 – 8’/12
2008/09HolcimD3 – 2’/13
2007/08HolcimD3 – 4’/14
2006/07HolcimD3 – 9’/14
2005/06HolcimD2 – 10’/12
2004/05HolcimD2 – 8’/13
2003/04HolcimD2 – 9’/13
2002/03HolcimD2 – 10’/13
2001/02FC Cimenteries d’ObourgD1 – 11’/12
2000/01FC Cimenteries d’ObourgD2 – 1’/12
1999/00FC Cimenteries d’ObourgD2 – 10’/12
1998/99FC Cimenteries d’ObourgD2 – 9’/12
1997/98FC Cimenteries d’ObourgD2 – 9’/13
1996/97FC Cimenteries d’ObourgD2 – 5’/13
1995/96FC Cimenteries d’ObourgD2 – 5’/13
1994/95FC Cimenteries d’ObourgD3 – 3’/11
1993/94FC Cimenteries d’ObourgD2 – 11’/11
1992/93FC Cimenteries d’ObourgD2 – 3’/11
1991/92FC Cimenteries d’ObourgD2 – 8’/12
1990/91FC Cimenteries d’ObourgD3 – 2’/12
1989/90FC Cimenteries d’ObourgD3 – 4’/10
1988/89FC Cimenteries d’ObourgD3 – 4’/10
1987/88FC Cimenteries d’ObourgD3 – 3’/11
1986/87FC Cimenteries d’ObourgD3 – 7’/12
1985/86FC Cimenteries d’Obourg A
FC Cimenteries d’Obourg B
D2 – 11’/12
D3 – 12’/12
1984/85FC Cimenteries d’Obourg A
FC Cimenteries d’Obourg B
D2 – 6’/12
D4 – 3’/12
1983/84FC Cimenteries d’Obourg A
FC Cimenteries d’Obourg B
D2 – 3’/12
D3 – 11’/11
1982/83FC Cimenteries d’Obourg A
FC Cimenteries d’Obourg B
D2 – 2’/11
D3 – 9’/12
1981/82FC Cimenteries d’Obourg A
FC Cimenteries d’Obourg B
D2 – 6’/12
D3 – 10’/12
1980/81FC Cimenteries d’Obourg A
FC Cimenteries d’Obourg B
D2 – 7’/12
D4 – 5’/11
1979/80FC Cimenteries d’ObourgD2 – 9’/11
1978/79FC Cimenteries d’ObourgD3 – 1’/13
1977/78FC Cimenteries d’ObourgD4 – 3’/12
1976/77FC Cimenteries d’ObourgD4 – 12’/12